Frontend developer

Min van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2021/1007

Den Haag
16,00 uur
23-02-2021
4 maanden
Verlengbaar
Geen maximum tarief
Senior
Between
Gesloten voor nieuwe aanbiedingen
Customer Logo

Voor onze eindklant Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn wij op zoek naar een Frontend Developer. 


Informatie over de opdracht

Opdrachtgever


De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel
verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende
informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk
maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van
deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze
informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die
spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.

Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de
Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die
verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale
toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.

Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):
• de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;
• diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie &
Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;
• diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en
Naturalisatiedienst;
• Zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.

Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke
verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet – en
regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder
redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt
gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door
toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.

Project

Situatieschets:
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft KOOP gevraagd om de mogelijkheden te
onderzoeken voor het beter bruikbaar maken van data die in Verkeersbesluiten worden
gepubliceerd. Verkeersbesluiten worden dagelijks door decentrale overheden gepubliceerd. Deze
besluiten hebben betrekking op verkeerskundige situaties. Denk hierbij aan het tijdelijk afsluiten
van wegen tot het plaatsen van verkeersborden. Je werkt in een klein Agile projectteam.

Probleemstelling en doel:

De metadata die aangebracht wordt in de Verkeersbesluiten via de Verkeersbesluitenapplicatie is niet direct machine leesbaar voor afnemers zoals de bronhouder van het NWB. KOOP is door het
Ministerie van IenW gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is deze metadata wel machine
leesbaar te maken, waarbij het proces van invoeren van deze metadata wordt ondersteund. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door het ontwikkelen van een Proof of Concept (PoC).

Een onderdeel van deze PoC behelst de ontwikkeling van een klikbaar prototype, zodat de
invoerders van Verkeersbesluiten inzicht krijgen hoe de handmatige invoering van een aantal
verkeerskundige kenmerken doorvertaald wordt naar bruikbare metadata. Elementen, die hierin
een rol spelen zijn de gebruiksvriendelijkheid, de toe te passen kaartlaag van de NWB en het
interactiemechanisme van de huidige KaartModule.

Opdrachtomschrijving

Het ontwikkelen van een klikbaar prototype met huidige KaartModule tbv de PoC voor de verdere
doorontwikkeling van de Verkeersbesluiten applicatie. In deze PoC willen we met Design Thinking
iteratief een UX design als een klikbaar prototype ontwikkelen, zodat juristen/wegbeheerders
inzicht krijgen hoe de handmatige metadatering van de verkeerskundige mutaties voor een weg en
een verkeersbord op een kaart plaatsvindt.

Taken en verantwoordelijkheden:

A. Het samen met een UX designer iteratief vaststellen van het interactiemodel.
B. Het iteratief meedenken en medeopstellen van user stories.
C. Het realiseren van een klikbaar prototype op grond van deze user stories.
D. Het documenteren van de code, zodat deze overgedragen kan worden aan derden.
E. Het ondersteunen bij gebruikerstesten.
F. Het verder doorontwikkelen van het prototype nav specifieke klantwensen.

De werkzaamheden van de developer vinden plaats conform Agile/Scrum. Voorafgaand aan elke
sprint zal in onderling overleg worden bepaald welke user stories/functionaliteit van de
onderstaande producten door de kandidaat zal worden gerealiseerd. Het resultaat betreft de oplevering van de gevraagde functionaliteit in een klikbaar prototype. Documentatie dient plaats te vinden conform de richtlijnen binnen het project.


Eisen waaraan je moet voldoen

 • Een doorleenconstructie is niet toegestaan.
 • Uitsluitend Nederlandstalige CV’s indienen met het liefst een max van 5 pagina’s.
 • Bij een eventuele aanbieding wordt er in de laatste stap gevraagd om een ‘Standaard aanbiedingsformulier’ in te vullen. Daarin wordt gevraagd om een korte toelichting op onderstaande eisen en wensen te geven. Geef in dit document aan waarom de aangeboden kandidaat voldoet aan de eis en/of wens.
 • Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding
 • Minimaal 3 jaar ervaring als developer van front-end webapplicaties
 • Ervaring als developer in Agile/Scrum projecten
 • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met toegangswoord, versleutelde harde schijf (encryptie), up to date antivirussoftware en een t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden


Waar verder de voorkeur naar uitgaat

 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met Typescript en React (Certificering is een pré)
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met het toepassen van open sources JavaScript libraries zoals OpenLayers;
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft in het gebied van geo-expertise en het toepassen van open data services zoals PDOK en andere open data bronregisters;
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van / ervaring heeft met het toepassen van richtlijnen voor toegankelijkheid voor webrichtlijnen (WCAG 2.0/2.1, level AA).
 • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van / ervaring heeft met het KOOP Domein (officiële publicaties, wet- en regelgeving)
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Mate van ervaring en/of affiniteit met en/of passendheid binnen de organisatie van de opdrachtgeverExtra informatie

Wanneer u bij ons een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig.

Onder andere met betrekking tot de Wet Ketenaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot Eindklant.
Brokerpartijen dekken deze risico’s voor hun klanten af. Om de aansprakelijkheid te beperken zijn er een aantal maatregelen die genomen dienen te worden. Zo ook door Between.
- Allereerst is er de geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop alleen loonheffingen en BTW worden gestort, en worden betaald aan de Belastingdienst. Deze kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
- Beschikt u niet over een G-rekening dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
- Wanneer u eigenaar bent een Eenmanszaak leent u geen personeel uit, echter draagt u wel BTW af. Om hier zicht op te hebben, vragen we elk kwartaal een Verklaring Betalingsgedrag van de Belastingdienst op.
Als u hierover vragen heeft kunt ons altijd bellen op 020-5840859 of mailen op info@Between.nl

Opdracht status

Between

Gesloten

Opdrachten zoeken

Mike Veen

Mike Veen


Ik help je graag bij vragen of opmerkingen.

Deel deze opdracht

LinkedIn
Facebook
Twitter
Gmail